Khanpuri, A., Darapaneni, N., & Paduri, A. R. (2024). Utilizing Fundamental Analysis to Predict Stock Prices. EAI Endorsed Transactions on AI and Robotics, 3. https://doi.org/10.4108/airo.5140