Mao, Bingqiang, Guocheng Qi, Liang Mi, Feng Yan, Yulong Xian, Peng Chen, Chen Li, Xiaochuan Zhao, Yanguo Sun, and Wenyu Pei. 2024. “OPC UA Application Study in Oil and Gas Pipeline Network Monitoring Data Forwarding”. EAI Endorsed Transactions on Energy Web 11 (March). https://doi.org/10.4108/ew.5245.