(1)
Antonopoulos, C. P. .; Panagiotakopoulos, T. .; Panagiotou, C. .; Touliatos, G. .; Koubias, S. .; Kameas, A. .; Voros, N. S. . On Developing a Novel Versatile Framework for Heterogeneous Home Monitoring WSN Networks. EAI Endorsed Trans Perv Health Tech 2015, 1, e4.