Antonopoulos, C. P. ., Panagiotakopoulos, T. ., Panagiotou, C. ., Touliatos, G. ., Koubias, S. ., Kameas, A. ., & Voros, N. S. . (2015). On Developing a Novel Versatile Framework for Heterogeneous Home Monitoring WSN networks. EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology, 1(1), e4. https://doi.org/10.4108/phat.1.1.e4