Antonopoulos, Ch. P., Th. Panagiotakopoulos, Ch. Panagiotou, G. Touliatos, S. Koubias, Achilles Kameas, and Nikolaos S. Voros. 2015. “On Developing a Novel Versatile Framework for Heterogeneous Home Monitoring WSN Networks”. EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology 1 (1):e4. https://doi.org/10.4108/phat.1.1.e4.